Tel.: 8 7007 7001
info@verslilietuva.lt

Verslo vertės skaičiuoklė

12. Apyvartinio kapitalo poreikio skaičiavimas
Apyvartinio kapitalo poreikio skaičiavimo prielaidos parodo kokiam laikotarpiui užperkamos atsargos, kiek dienų duodamas atidėjimas pirkėjams už parduotą produkciją ar po kiek dienų tiekėjai reikalauja atsiskaityti.
  Apyvartumas, dienomis 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Trumpalaikis turtas
?AtsargosAtsargos
0 0 0 0 0 0
?Pirkėjų įsiskolinimasPirkėjų įsiskolinimas
0 0 0 0 0 0
?Kitas trumpalaikis turtasKitas trumpalaikis turtas
0 0 0 0 0 0
?Trumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimai   0 0 0 0 0 0
?Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalisIlgalaikių skolų einamųjų metų dalis - 0 0 0 0 0 0
?Skolos tiekėjamsSkolos tiekėjams
0 0 0 0 0 0
?Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimaiKitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
0 0 0 0 0 0
13. Pelno (nuostolių) ataskaita
Pildoma pelno (nuostolių) ir balanso ataskaita už finansinius ir praeitus finansinius metus. Finansinės ir kitos veiklos sąnaudos įvedamos su ""-"" ženklu 1. Naujai įsteigtos / steigiamos įmonės gali nurodyti pradinę įstatinio kapitalo vertę.
Straipsniai 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Pardavimo pajamosPardavimo pajamos
0 0 0 0 0 0
?Augimo tempas, %Augimo tempas, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Pardavimo savikainaPardavimo savikaina
0 0 0 0 0 0
?Bendrasis pelnas (nuostoliai)Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0 0 0 0 0
?Pardavimų marža, %Pardavimų marža, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Veiklos sąnaudosVeiklos sąnaudos
0 0 0 0 0 0
?Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0 0 0 0 0
?Kita veiklaKita veikla
?Finansinė ir investicinė veiklaFinansinė ir investicinė veikla
0 0 0 0 0 0
?Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0 0 0 0 0
?Pagautė ir netekimaiPagautė ir netekimai
?Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimąPelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 0 0 0 0 0 0 0 0
?Pelno mokestisPelno mokestis
0 0 0 0 0 0
?Grynasis pelnas (nuostoliai)Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0 0 0 0 0
?Augimo tempas, %Augimo tempas, %   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?EBITDAEBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0
?Augimo tempas, %Augimo tempas, %   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Apyvarta, grynojo pelno ir EBITDA dinamika

14. Balanso ataskaita
Turtas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Ilgalaikis turtasIlgalaikis turtas
0
0
0
0
0
0
0
?Nematerialusis turtasNematerialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?Materialusis turtasMaterialusis turtas
0
0
0
0
0
0
0
?ŽemėŽemė
0
0
0
0
0
0
?Pastatai ir statiniaiPastatai ir statiniai
0
0
0
0
0
0
?Mašinos ir įrengimaiMašinos ir įrengimai
0
0
0
0
0
0
?Kitas materialusis turtasKitas materialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?Finansinis turtasFinansinis turtas
0
0
0
0
0
0
?Trumpalaikis turtasTrumpalaikis turtas
0
0
0
0
0
0
0
?Atsargos išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartysAtsargos išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
0
0
0
0
0
0
?Per vienerius metus gautos sumosPer vienerius metus gautos sumos
0
0
0
0
0
0
?Trumpalaikis turtasTrumpalaikis turtas
0
0
0
0
0
0
?Pinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentai
0
0
0
0
0
0
?Turto iš visoTurto iš viso:
0
0
0
0
0
0
0
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Nuosavas kapitalasNuosavas kapitalas
0
0
0
0
0
0
0
?KapitalasKapitalas
0
0
0
0
0
0
?Perkainavimo rezervaras (rezultatai)Perkainavimo rezervaras (rezultatai)
0
0
0
0
0
0
?RezervaiRezervai
0
0
0
0
0
0
?Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
0
0
0
0
0
0
?Dotacijos, subsidijosDotacijos, subsidijos
0
0
0
0
0
0
?Mokėtinos sumos ir įsipareigojimaiMokėtinos sumos ir įsipareigojimai
0
0
0
0
0
0
0
?Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimaiPo vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
0
0
0
0
0
0
?Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimaiPer vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
0
0
0
0
0
0
0
?Finansinės skolosFinansinės skolos
0
0
0
0
0
0
?Skolos tiekėjamsSkolos tiekėjams
0
0
0
0
0
0
?Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimaiKitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
0
0
0
0
0
0
?Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš visoNuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
0
0
0
0
0
0
0
Nesutampa balansas
15. Pinigų srautų ataskaita
Straipsniai 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
?Grynasis pelnas (nuostoliai)Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0 0 0
?Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudosNusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 0 0 0 0 0 0
?Atsargų (padidėjimas) sumažėjimasAtsargų (padidėjimas) sumažėjimas 0 0 0 0 0 0
?Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimasPirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas 0 0 0 0 0 0
?Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimasKito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas 0 0 0 0 0 0
?Skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)Skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) 0 0 0 0 0 0
?Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) 0 0 0 0 0 0
?Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimasFinansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas 0 0 0 0 0 0
?Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautaiGrynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 0 0 0 0 0 0
Investicinės veiklos pinigų srautai
?Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimasIlgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas 0 0 0 0 0 0
?Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimasIlgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 0 0 0 0 0 0
?Grynieji investicinės veiklos pinigų srautaiGrynieji investicinės veiklos pinigų srautai 0 0 0 0 0 0
Finansinės veiklos pinigų srautai
?Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkaisPinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0 0 0 0 0
?Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniaisPinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais 0 0 0 0 0 0
?Finansinių skolų padidėjimasFinansinių skolų padidėjimas 0 0 0 0 0 0
?Finansinių skolų sumažėjimasFinansinių skolų sumažėjimas 0 0 0 0 0 0
?Paskolų grąžinimasPaskolų grąžinimas 0 0 0 0 0 0
?Sumokėtos palūkanosSumokėtos palūkanos 0 0 0 0 0 0
?Gautos dotacijos, susijusios su turtuGautos dotacijos, susijusios su turtu 0 0 0 0 0 0
?Grynieji finansinės veiklos pinigų srautaiGrynieji finansinės veiklos pinigų srautai 0 0 0 0 0 0
 
?Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 0 0 0 0 0 0
?Pinigai laikotarpio pradžiojePinigai laikotarpio pradžioje 0 0 0 0 0 0
?Pinigai laikotarpio pabaigojePinigai laikotarpio pabaigoje 0 0 0 0 0 0